Музичне мистецтво та художня культура Середа, 14.11.2018, 10:22
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Категорії розділу
Мої статті [12]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всего ответов: 12
Міні-чат
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Мої статті

Підвищення творчої активності педагогів через навчання ІКТ на уроках музичного мистецтва як засіб мотиваційної сфери учнів«Музичне виховання – це не виховання музиканта, а перш за все виховання людини»
В.О.Сухомлинський
На сьогоднішній день в музичній освіті відбувається активний пошук нових педагогічних методик. Музичне мистецтво відкривається перед дитиною як процес стано¬влення художнього образу через різні форми художнього втілення (літературні, музичні, образотворчі).
Запровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. На сьогодні, без використання інформаційно-комунікаційних засобів не можливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів. З огляду на сучасні реалії вчитель по¬винен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації.
Важливим завданням музичного виховання в школі є формування музичної культури почуттів учнів як необхідної частини їх духовної культури, збагачення їх емо¬ційно-естетичного досвіду, інтересів, поглядів у процесі спіл¬кування з музикою та розви¬ток універсальних якостей творчої особистості.
На мою думку, використання інформаційних технологій на уроках музики сприяє всебічному і гармонійному розвитку особистості дитини, на¬самперед розвитку її творчих здібностей.
Застосування сучасних комп'ютерних технологій у навчанні одна із найбільш стійких напрямів розвитку процесу творення нашого часу. За допо¬могою використання су¬часних засобів можна підвищити мотивацію учня. А предмет музики, як ніхто інший, цілком може до творення, оскільки музика є предметом співтворчості лише на рівні особистості автора музичного твору, особистості вчителя й особистості учня, будь-яку його потребу та здатність до творчості, самореалізації, вдосконалення.
Низку питань щодо використання мультимедійних технологій на уроках музи-чного мистецтва розглянуто у працях О.Базелюка, Н.Бєлявіної, О.Бороздіна, Т.Затяміної, І.Красильнікова, Л.Масол, Ю.Пєтєліна, О.Тарачевої, Г.Тараєвої, О.Чайковської. На ос¬нові вищезазначених психолого-педагогічних і методичних напрацювань було розроблено методику формування пізнаваль¬ного інтересу підлітків на уроках музичного мистецтва засобами мультимедій¬них технологій.
Використання інформаційних технологій дає змогу залучати дітей до створення творчих робіт,
 пошукової роботи під час вивчення народної твор¬чості, української музич-ної культури, творчості композито¬рів світу;
 оформлення результатів роботи у вигляді різних проектів за певними те-мами.
Існує багато програм для роботи з комп'ютером на уроці музичного мистецтва. Умовно їх можна поділити на декілька груп:

 музичний програвач;
 програма для співу карооке;
 музичний конструктор;
 музичні енциклопедії;
 навчальні програми;
 музичні ігри.
Використання ІКТ під час уроків музики буває в вигляді доповідей, проектів із комп'ютерної презентацією у програмі Power Point, просто зорової низки, що його нама¬гаюся використовувати якнайчастіше. Мета використання тих форм: створити комфортні умови навчання, у яких учні взаємодіють між собою. Електронні презентації, використовувані під час уроків, дозволяють наочнішим чином засвоїти ілюстративний матеріал до уроку, або ознайомитися з творчими роботами учнів.
Музичне мистецтво відкривається перед дитиною як процес станов¬лення худо-жнього образу через різні форми художнього втілення (літературні, музичні, образотворчі). Іде опора на виявлення життєвих зв'язків музики.. Урок музики стає не просто уроком роз¬витку сенсорних музичних здібностей, а уро¬ком мистецтва, коли розвиваються всі психічні процеси: сприйняття, мислення, пам'ять, увага й, зокрема, музичні здібності: тембровий слух, відчуття ритму, музичне мислення і т.д.
Використання комп’ютера на уроках музичного мистецтва здійснюю за такими напрямками:
 застосування мультимедійного проектора на уроці, в пре¬зентаціях, що дає можливість більш ретельного відбору матері¬алу, робить візуальний ряд більш якісним і разом з тим дозволяє вино¬сити на екран необхідні терміни, таблиці та схеми;
 набір і редагування тексту у процесі роботи над рефера¬тами. Комп’ютер дає можливість якісного набору тексту, включаючи його подальшу редакторську правку і верстку з розміщенням репродукцій у тексті;
 створення презентацій рефератів в програмі Роwer Point, що дозволяє зробити доповідь, виступ учнів більш наочною та цікавою.
Майже на кожному уроці маю можливість з учнями на перегляд різних відеофільмів з операми, мюзиклами, балетами, рок-операми. Інформація, представлена на комп'ютерних дисках, дає змогу зацікавити дітей до предмета музики, завжди дізнатись про щось цікаве, «подорожувати в різні світи і епохи», ознайомлюючись із зразками му¬зич¬ного мистецтва. Усе це допомагає реалізувати практично ідеї, що сприяють ефектив¬ного рішення освітніх завдань, досягненню нової якості навчання.
Вважаю, що використання ІКТ у сучасній освіті є одним із необхідних засобів професійної діяльності вчителя.
На уроках музичного мистецтва та художньої культури застосовую сучасні інформаційні технології: мультимедійні навчальні програми з музич¬ного мистецтва і художньої культури, електронні музичні енциклопедії, сучасні універсальні енциклопедії, ресурси глобальної мережі Інтернет.
Працюючи над розвитком творчих здібностей учнів, на уроках му¬зичного мистецтва, використовую різні методи, що є актуальними в системі мистецької освіти: метод розповіді та бесіди, метод наочності, ігровий метод, метод порівняння і зіставлення, метод узагальнення, метод «емоційного за¬ряду», метод художньо-педагогічної драматургії, метод забігання наперед і повернення до вивченого матеріалу.
У своїй роботі застосовую різні форми навчання: індивідуальну ро¬боту, роботу в групах, колективну роботу, роботу в парах.
Розвивати творчість, на мою думку, означає виховувати у дітей інтерес до знань, виявляти їх нахили, самостійність у навчанні. Учень добре вчиться лише тоді, коли він переживає успіх, хоча б невеликий.
Тому головним своїм завданням вчителя я вважаю пробудити чи розвинути в дитині творчість, допомогти учневі знайти себе в житті,
Програми «Енциклопедія класичної музики», аудіоенциклопедії «Як звучать музичні інструменти» і «Народні інструменти» не залишають без уваги навіть найбіль-ших «нелюбителів» класичної музики, дозволяють близькій для хлопців манері дати складний матеріал про композиторів, авторів представле¬них музичних творів.
Комп’ютер на уроці музики допомагає створити високий рівень особистої зацікавленості учнів за допомогою інформації, виведеної на екран. Структура уроку з використанням комп’ютера є багатоваріантною, однак він має не лише формувати знання, а й сприяти розвиткові учнів.
Активна робота з комп'ютером формує в учнів більш високий рівень самоосвітніх навичок і вмінь, аналізу та структурування отриманої інформації. При цьому нові засоби навчання дозволяють органічно поєднувати інформаційно-комунікативні, особистісно - орієнтовані технології з методами творчої та пошукової діяльності. Сьогодні впровадження комп'ютерних технологій у навчальний процес є невід'ємною частиною шкільного навчання. Загальновизнано, що використання комп'ютерних технологій в освіті неминуче, оскільки істотно підвищується ефективність навчання, якість знань і умінь.
Крім того, впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій на-правлене на інтенсифікацію процесу вчення, реалізацію ідей роз¬виваючого вчення, вдоско¬налення форм і методів організації навчального процесу, що забезпечують перехід від механічного засвоєння знань до оволодіння ними уміннями самостійно набувати нових знань.
Швидкість зміни інформації у сучасному світі настільки висока, що гостро постає питання формування у дитини оптимальних комплексів знань і способів діяльності, формування інформаційної компетентності, що забезпе¬чить універсальність її освіти. Підвищення якості освіти визначається викори¬станням нових методів і засобів навчання. Активне навчання потребує залу¬чення учнів у навчальний процес.
У розв’язанні цих проблем важливе місце відводиться комп’ютерному програмному забезпеченню освітнього процесу в цілому, а, отже, і мультимедійним технологіям зокрема. Мультимедійною називають технологію, яка окреслює порядок розробки, функціонування та застосування засобів обробки інформації.
Досить широке поширення мультимедійних проекторів дозволяє значно збільшити наочність за рахунок використання вчителем в ході уроку презентацій. Досвід організації навчання з описаними моделями актив¬ного використання інформаційно-комунікаційних технологій в школі дозволяє говорити про високу міру ефективності поєднання використання сучасних інформаційних технологій і посібників, що передбачають пізнання через діяльність.
Застосування мультимедійних технологій різко підвищує ефективність активних методів навчання для всіх форм організації навчально-виховного процесу: на уроках під час самостійних, практичних та контрольних робіт, на всіх етапах проведення уроку, у ході проведення виховних та позашкільних заходів.
Звісно, комп’ютер не замінює вчителя, а є лише засобом здійснення педагогічної діяльності, його помічником. І при цьому якість і ступінь засвоєння навчального матеріалу, а також вплив на активізацію пізнавальної діяльності, як засвідчує практика, істотно зростає.
Вчитель, застосовуючи комп’ютер та проектор, отримує потужний інструмент для подання інформації в різноманітній формі. В якості джерела інформації можна використовувати педагогічна програмні засоби та власноруч створені презентаційні та проектні програми.
Отже, в цілому, мультимедіа є виключно корисною та плідною навчальною технологією, завдяки притаманній їй інтерактивності, гнучкості й інтеграції різноманітних типів мультимедійної навчальної інформації, а також за¬вдяки можливості врахування індивідуальних особливостей учнів та сприяння підвищенню їх мотивації. Мультимедійні засоби навчання є перспективним і високоефективним інструментом, що дозволяє надавати інформацію у більшому обсязі, ніж традиційні джерела інформації у тій послідовності, що відповідає логіці пізнання. Завдяки цій технології можна підняти процес нав¬чання на якісно новий рівень.
Отже, застосування інформаційно - комунікативних технологій під час уроків музики робить урок пізнавальним, різноманітним, а найголовніше - сучасним. Змінилася роль учня на уроці: з пасивного слухача він працює актив¬ний учасник процесу навчання; формується позитивне ставлення до предмета.
Використання ІКТ сприяє розвитку особистості як учнів, а й педагогів. Відбувається осмислення власного досвіду, вдосконалення свого професійного майстерності. Усе це сприяє оптимізації процесу з урахуванням інформатизації.
Нове покоління, що зростає в епоху інформації, потребує принципово нових рішень у педагогічному вихованні. Використання комп'ютерних та інформаційних технологій є необхідним інструментом для сучасного уроку музики, а також важливим кроком до виховання гармонійної особистості ХХІ століття.
Завдячуючи впровадженню інтерактивних технологій на уроках музи¬чного мистецтва, з'являється можливість на високому рівні якості проводити «нестандартні» уроки.Якщо послідовно й систематично використовувати на уроках музичного мистецтва комп'ютерні технології, то стане легше контролювати творчий розвиток учнів, формувати спеціалізовані знання в процесі навчання й виховання особистості в музиці, реалізувати можливості сучасних засобів навчання.
Категорія: Мої статті | Додав: prihodkotv1 (01.11.2015)
Переглядів: 759 | Теги: ІКТ на уроках музики, музичне мистецтво | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018uCoz